رفتم‌دوش‌بگیرم‌که بیام برم‌خرید افطار ، دیدم‌پدر و‌مادر رفتن پس من قل میخورم