بیمه ماشین داره تموم میشه که ووووییی یه تومن باخت میره که