شماره ده نفرو‌گرفتم‌همه شون دسترس نیست یا خاموشه بمیرن برن