دلمو صابون زدم واسه بیمه ماشین تخفیف خانه کارگر میگیرم اونم برداشتن انگار که