خوب برای افطار یک‌ساندویچ کتلت دارم ، چایی دم کنم ، شربت آبلیمو درست کنم ،ژله موز را از یخچال بذارم بیرون معتدل بشه ، همین و‌بس