آقا من هیچی نخوابیدم تا صبح بیش از سیصد صفحه کتاب خوندم
چه خوب ‎· ava