میگن کرباسچی میگفت ، تو شهرداری "خدا" نیست https://t.co/3W5lzeofXf