سابقه استاد فقط تدریس تو‌ آموزشگاه بوده آخر‌ و ‌عاقبت معلمی خوبه ها https://t.co/M3Obw7s2Fc