کارمند ۶۰ساله یکی از همکارها صدهزارتومن،مساعده میخواسته،بهش‌ندادن،اومد پیش‌من‌گریه میکرد،با اینکه شک‌داشتم پس بده یا نده بهش دادم رفت