#مظلومیت یعنی‌ امام علی (ع) رهبر جامعه مسلمانان بود ولی هم خودش و‌ هم همسرش که دختر پیامبر بود شبانه دفن شدن