خواب کباب می‌دیدم ، کوبیده بود با ته دیگ برنج پلوپزی ، وایییی