فکر کنم‌ کشور ما به کمبود مدیرعامل بانک مواجهه،از این بانک‌‌برمیدارن اونیکی بانک منصوب میکنن ،قحط الرجاله جدی جدی