متاسفانه سال ۹۵ سال بیماری بود برای من،فروردین دندون ها ،اردیبهشت معده ، خرداد کلیه ، و‌ این چند روز هم کمر درد ، تا آخرش خدا به خیر بگذرونه