اگر به ازای هر دقیقه فکر کردن به مرگ ،یک دقیقه به عمرمان اضافه بشه ، من دوبرابر عمر واقعیم زندگی خواهم کرد انقدر که هر ثانیه درگیر این مطلبم