در حالی که دلمو صابون زده بودم برای سحری کباب میارن،با یک ساندویچ کتلت سرد برای سحر سر کردم