یه پیچشی به کمر دادم هشتصد و‌نود و سه تا قلنج شکست