پیارسال همبن نقطه که انفجار شده ما وایساده بودیم عکس میگرفتیم ، اکثرا لیدرها مسافرها رو برای ترانسفر اینجا جمع میکنن یه دفعه حرکت میکنن