یکی از همکارها‌گیر داده بود ماه رمضون بریم ترکیه، بنده خدا یار یکم ابراز نگرانی کرد منم دو به شک شدم نرفتیم