ماه من ، شاه من ،مهربان اله من ، جان مولی علی ، بگذر از گناه من