مشتری بندر زنگ‌زده که من‌نمونه‌ها رو پست کردم، خوب‌پست کردی که کردی به درک‌ اینو عصر بگو ،صبح که داداشم اومده در زده بیدارم کرده الانم این