بله، در ذهن ما سوال شکل گرفته که در جریان منا با عربستان چه برخوردی کردید؟ https://t.co/R4MuZGGAKK