انقدر گلدوزهای ایرانی دندون‌گردی کردن و‌ کار بی‌کیفیت تحویل مشتری دادن،گلدوزی های هندی اومده بیا و‌ببین