من آخرشم نفهمیدم مرحوم #علی_دادمان جز اینکه فرزند شهیددادمان وزیر‌اصلاحات بوده، چه منصبی داشته که کلهم مقامات کشوری و لشگری تو‌ مراسمش بودن