جوری مینویسه بورش من یاد بازی سوات میفتمSWAT https://t.co/iJABeZNGbw