فکر کردید کی هستید ، امثال شما رفتن به حلاج سنگ‌زدن