واسه منم اومد ،گفتم یه کمپین هم بذارن مدیرایی که پولهای زیادی گرفتن بیارن پس بدن،زورمون به آمریکا نمیرسه به اینا چی؟ https://t.co/6tQpAXfIF5