نتونستم به این گوساله جماعت حالی کنم ده بازده به بعد زنگ‌بزنید ، مرتیکه‌خودش هبچ‌وقت دسترس نیست حالا ۹ صبح منو از خواب پروند