یک طنزی راجع به حقوقهای نجومی نوشتم که فکر کنم فقط کیهان و وطن امروز چاپش کنن،عمرا روزنامه‌هاب اصلاح طلب سمتش برن