نشستم به افطاری ای یار درست کرده بود و می بلعیدم فکر میکنم چه چسبید