تو یه روستا کپسول گاز ترکیده ، مصدومها رو تقسیم کردن بین ۴ تا استان ، ما پیشرفته ایم چقدر آخه