میفرمایند از سال ۹۰‌آیین نامه‌هایی بوده که اجازه میداده مدیران تا یک میلیارد بگیرن،اونا بد بودن،شما که خوبید در دیزی بازه حیای گربه‌کجاست