دو روز‌ بیشتر از تو‌ باقی نمانده ای #رمضان و‌ من همچنان همان سائل پیشینم ، روزه گرفتم ولی حاجت نه