تو کتابهای درسی میگفتن پادشاهی ساسانی مردم ناراضی بودن چون بچه کارگر باید کارگر میشد و‌..الانم که همونه،پسر چمران سرپرست،دختر صفدر نماینده..