ما رای دادیم که ثانیه به ثانیه‌ برای‌ مردم کار بشه ،نه تریبون آزاد برای ‌ دفاع از غارت و ‌چپاپل