Avatar for saeed

ما رای دادیم که ثانیه به ثانیه‌ برای‌ مردم کار بشه ،نه تریبون آزاد برای ‌ دفاع از غارت و ‌چپاپل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10