کو پس ،آقای وزیر بهداشت که فرموده بودن،بیماری #عباس_کیارستمی حاد نیست ، قصور پزشکی در میان نیست و‌ خوب میشه‌و‌میاد فیلم میسازه بازم،اون دنیا
کیانیان نوشته در بیمارستانی در فرانسخ کاملا حالش خوب بوده و داشته ناهار می خورده. به یک باره سکته می کنه و تمام ‎· alawee