دقیقا وقتی آفتاب به مرکز آسمون میرسه و‌ تیغش برنده تر از شمشیر ،باید برم بیرون دنبال کارا