به درجه ای از عرفان رسیدم که کولر گازی دفترو‌ خاموش کردم از بس سردمه