فروشنده دفتر مثل خمیر همه شایعات تلگرامی را باور میکنه