جاده ترافیک شد یه ساعت قفل کلا ، یه نفر از ماشینش پیاده شد،پتو‌ پیچید دور‌خودش وسط ماشینها رو آسفالت کپید