الان معنی این جمله چیه؟مادر مانع پیوستن دو برادر بوده یا دو برادر مانع مادرشون میشدن؟ https://t.co/efVenCTOj6
مادره جلوشونو میگرفته اینام میکشنش ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آره خوندم متنشو ‎- سعید ©