باز هم استفاده از واژه تهرانیها به جای مسافران ، تهرانیا شدن بت انگار https://t.co/nzeRtuYhYw