اکشن کمرامو‌ گذاشتم وسط میز بیلیارد که از حرکت توپ‌ها فیلم بگیره ،اولین‌حرکت‌توپ‌ خورد بهش ، خیلی فیلم باحالی شد،دوربینم هم چیزیش نشد البته