اومدم رستوران به جای در باز کن قاشق آورده برامون کاملا سلف سرویس https://t.co/UDkUkQMQV5