در حالی که تو خونه و زیر کولر گازی دراز کشیدیم صدای حشره های مختلف از حیاط به گوش می‌رسه