رسبدیم تهران ،جاده خلوت راحتتتت ، از هرجا رد میشدیم کانال راهداری میگفت ترافیک سنگین شده