از سینماییا به دل نگیرید،حرفهاشونمجدی نگیرید،اینا با خودشون نمیدونن چندچندن،مراسم مرتضی احمدی مرضیه برومند یه چی گفت بهزادفرهانی یه چی دیگه