خانمه سه سوت تو‌دورهمی جر زد!خب اگه میخواستی می نوشتی معما چو حل گشت آسان شود