انقدر هم مشتری‌ها عوضی و‌ اذیت کن شدن هیچ انگیزه‌ای برای آدم باقی نمی‌مونه