به یکی از مشتری‌ها گفتم کلا دیگه قید کار را زدم می‌خوای بدهیتو بیار نیار ، چهار روز دیگه تو‌ با چهل تا دستگاه لنگ مواد اولیه میشی