شرایط جوری رقم خورده که تو هیچ زمینه‌ای نمیتونی کار کنی،انقدر سخت و‌ دست پاگیرش کردن